Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020

Ἡ Ἀμερικανική Ἐπανάστασις τῆς 3ης Νοεμβρίου 2020

 

 Ἡ Ἀμερικανική Ἐπανάστασις τῆς 3ης Νοεμβρίου 2020

ὑπό

Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου

Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

 

«Εἴμαστε εὐγνώμονες στήν Washington Post, στούς New York Times, στό Time Magazine καί σέ ἄλλες μεγάλες ἐκδόσεις, τῶν ὁποίων οἱ διευθυντές πῆραν μέρος στίς συναντήσεις μας καί σεβάστηκαν τίς ὑποσχέσεις τους γιά διακριτικότητα, γιά περίπου σαράντα χρόνια. Θά ἦταν ἀδύνατο γιά μᾶς νά ἀναπτύξουμε τά σχέδιά μας γιά τόν κόσμο ἄν ἤμασταν κάτω ἀπό τά φῶτα τῆς δημοσιότητος ὅλα αὐτά τά χρόνια. Ἀλλά ὁ κόσμος εἶναι πιό προχωρημένος πλέον καί εἶναι ἕτοιμος νά βαδίσει πρός μία παγκόσμια κυβέρνησι. Ἡ ὑπερεθνική ὕπατη ἐξουσία ἀπό μία τάξι ἐκλεκτῶν διανοουμένων καί ἀπό τίς διεθνεῖς τράπεζες εἶναι σίγουρα προτιμότερη ἀπό τόν ἐθνικό αὐτοπροσδιορισμό πού ἐφαρμόζονταν τούς προηγούμενους αἰῶνες.»

David Rockefeller (Ντέϊβιντ Ροκφέλερ),

          ἀπευθυνόμενος στήν συνάντησι τῆς Τριμεροῦς Ἁρμοστρίας, 1991.

 

Α΄. Πρόλογος

Ἡ Ἀμερική εὑρίσκεται εἰς μεγίστην καί ἀνεπανόρθωτον κρίσιν, λόγῳ τῆς προσφάτου Ἀμερικανικῆς Ἐπαναστάσεως τῶν globalists κατά τοῦ Προέδρου της καί τοῦ λαοῦ της καί δυστυχῶς, θά «ἐξαγάγῃ» ταύτην, συντόμως καί εἰς τάς ἄλλας χώρας, ὡς ἔκαμνον καί εἰς τό παρελθόν.[1] Ἀπέκτησεν αὕτη τήν ἀνεξαρτησίαν της ἀπό τούς Ἄγγλους τό 1776,[2] ἀλλά δέν ἠμπόρεσε νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τάς σκοτεινάς δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι εἶχον ἔλθει ἀπό τήν Εὐρώπην καί ἐξεμεταλλεύοντο τούς πτωχούς Εὐρωπαίους ἀποίκους καί μετανάστας τῆς Νέας ταύτης Χώρας, τῆς Ἀμερικῆς. Αἱ σκοτειναί αὗται δυνάμεις κατέστρεψαν καί ὑπέταξαν τήν Εὐρώπην, δολοφονοῦντες τούς Χριστιανούς ἡγέτας της. Τήν Ἀγγλίαν τήν καθυπέταξαν τό 1640,[3] τήν Γαλλίαν τό 1789,[4] τήν Ρωσίαν τό 1917[5] καί ἅπασαν τήν Εὐρώπην τό 1957 (διά τῆς παγίδος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως). Τήν Ἀμερικήν τήν ἐξεμεταλλεύθησαν ἐπί 244 ἔτη καί τήν 3ην Νοεμβρίου 2020,[6] δι’ ἐκλογικοῦ δόλου, τήν ὑπέταξαν διά παντός.

Αἱ σκοτειναί αὗται δυνάμεις (οἱ ἑωσφορικοί Illuminati), τῇ βοηθείᾳ τῆς ὑπό κατοχήν Εὐρώπης καί τῆς τότε Ἀμερικῆς (τῶν Σιωνιστῶν τραπεζιτῶν της)[7] ἐπέβαλλον τόν ἄθεον κομμουνισμόν καί σοσιαλισμόν εἰς τήν θεοσεβῆ Ρωσίαν (Ἐπανάστασιν τῶν Μπολσεβίκων), ἀργότερον εἰς τήν ὑπόλοιπον Εὐρώπην (καί Ἑλλάδα) καί σήμερον εἰς τήν Ἀμερικήν. Ὡς πρόδρομοι τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τοῦ «μεσσίου» ταύτης, ἔχουν ἕνα μόνον ἐχθρόν τόν Χριστιανισμόν καί δή τήν Ὀρθοδοξίαν (τήν Ἀλήθειαν). Αἱ ὑπόλοιπαι θρησκεῖαι εἶναι ἀποδεκταί ὑπ’ αὐτῶν, καθ’ ὅσον ἅπασαι αὗται εἶναι πλάναι (λατρεύουν τόν ἐχθρόν τοῦ Θεοῦ καί ἀντίζηλον τῶν ἀνθρώπων). Ἐδολοφόνησαν ἅπαντας τούς Χριστιανούς βασιλεῖς καί ἡγέτας καί διά τῆς Μασονίας ὑπέταξαν τούς χλιαρούς τῇ πίστει καί θερμούς τῇ ἀγνοίᾳ (ἀλλά «προοδευτικούς») πολιτικούς, ἐπαΐοντας, «ἐπιστήμονας», ἀκαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, ἀκόμη καί θρησκευτικούς ἡγέτας.[8] Στόχος των, ἡ παγκόσμιος κυριαρχία των καί ἡ ὑποταγή πάντων εἰς τούτους, ὥστε μέ τήν ἔλευσίν του ὁ «μεσσίας» των νά μήν εὕρῃ ἀντιτιθεμένους εἰς τό «σωτηριῶδες» ἔργον του, τήν τῶν πάντων ἀπώλειαν.

 

Β΄. Ἡ Ὑποκλοπή τῶν Ἐκλογῶν τῆς 3ης Νοεμβρίου

            Ἡ Ἀμερική, θείᾳ Χάριτι, ἀνέδειξε τό 2016 ἕνα δημοφιλῆ (populist) Χριστιανόν Πρόεδρον, τόν Donald Trump, ὁ ὁποῖος θά ἠμποροῦσε νά ἐξελιχθῇ, ἐάν τοῦ ἐπέτρεπον οἱ Illuminati, ὡς ὁ Vladimir Putin τῆς πανσπέρμου καί ἐν πολλοῖς ἀθέου ταύτης χώρας. Ὁ μέγας καί μή ἐπαγγελματίας πολιτικός οὗτος ἡγέτης εἶναι ὑπέρ τῆς χώρας του, ὑπέρ τῶν πολιτῶν της, ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου[9] καί τῶν λοιπῶν κοινωνικῶν καί ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, κατά τῶν πολέμων, κατά τῶν ἐκτρώσεων, κατά τῆς ἐπαράτου παγκοσμιοποιήσεως, κατά τῆς διαφθορᾶς καί ὑπέρ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ἁπάντων τῶν κρατῶν˙ ὑπέρ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ὑπέρ τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τῆς χώρας (“America first”), ὑπέρ τῆς πατριωτικῆς, ἐθνικῆς καί συντηρητικῆς ἐκπαιδεύσεως (παιδείας), ὑπέρ τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς Ἱστορίας τῆς χώρας. Ἐδήλωνε Χριστιανός καί αἱ εὐχαί του ἦσαν: God bless you καί God bless America. Ἦτο κατά τῆς λαθραίας μεταναστεύσεως τῶν ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἀπό ὅλον τόν πλανήτην. Ἦτο ἐπίσης, ὑπέρ τοῦ Συντάγματος καί τῶν νόμων, ὑπέρ τῆς τάξεως καί ὑπέρ τῶν δικαίων σχέσεων τῶν κρατῶν˙ δηλαδή, κατά τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν κρατῶν (μέ τό ἄδικον free trade μέ τήν Κίναν καί τάς λοιπάς χώρας), ὑπέρ τῶν Ἀμερικανικῶν ἐπιχειρήσεων (κατά τῆς ἀπάτης τοῦ environmental protection, πράσινη ἐπανάστασις) καί ὑπέρ τῶν ἐργαζομένων καί τήν δημιουργίαν ἐργασιῶν εἰς τήν χώραν καί ὄχι εἰς τήν δημιουργίαν ἀνεργείας καί τήν ἀποστολήν τῶν ἐπιχειρήσεων (outsourcing) εἰς τάς ἀναπτυσσομένας χώρας (Κίναν καί Ἰνδίαν).

            Οἱ ἀριστεροί Δημοκρατικοί μετεχειρίζοντο πᾶν μιαρόν μέσον νά ἐπηρεάσουν ἀρνητικῶς τήν χώραν, ὥστε ὁ λαός νά καταφέρεται κατά τοῦ Προέδρου Trump, ὁ ὁποῖος «ἐδημιούργησε» τό πρόβλημα, ἐν  ἦτο οὐσιαστικῶς, ἰδικόν των δημιούργημα. Πραγματικῶς, σατανικά μυαλά, μέ ἀντι-Ἀμερικανική συμπεριφορά καί μέσα, ὥστε νά πείσουν τόν λαόν ὅτι ἡ ἐκλογή τοῦ Trump ἦτο λανθασμένη. Πράγματι, τό κόμμα τοῦτο εἶναι ἀντι-δημοκρατικόν καί ὑποτεταγμένον εἰς τάς σκοτεινάς δυνάμεις, ἐκτελοῦν μόνον τάς ἐντολάς των. Ἐξήγειρον τάς μάζας, τάς ἐπλήρωναν, ὥστε νά διαδηλώνουν βιαίως κατά τοῦ Trump καί τῶν ὑποστηρικτῶν του. Ἐδημιούργησαν οἱ ἀναρχικοί οὗτοι ἀκόμη καί αὐτόνομον ζώνην (“autonomous zone”) εἰς τό Seattle. Αἱ πόλεις, αἱ ὁποῖαι εἶχον Δημοκρατικούς (liberal) δημάρχους, ἦσαν αὗται, αἱ ὁποῖαι ηὑρίσκοντο εἰς χάος ἐπί 4-5 μῆνας. Κατέστρεφον τά ἀγάλματα, σταυρούς καί Χριστιανικά σύμβολα, ἔβαλλον φωτιές εἰς καταστήματα καί αὐτοκίνητα, κατελῂστευον καταστήματα καί οὐσιαστικῶς, κατεφέρεντο κατά τοῦ Ἀμερικανικοῦ Πολιτισμοῦ (τοῦτ’ ἔστι, κατά τῶν λευκῶν καί Χριστιανῶν, Εὐρωπαίων τῇ καταγωγῇ Ἀμερικανῶν, «σύνδρομον κατωτερότητος» ἤ ἀπύθμενον μῖσος κατά τοῦ Χριστοῦ;) 

            Ἐξέθρεψαν καί ἐγιγάντωσαν τόν ρατσισμόν κατά τῶν λευκῶν (reverse discrimination). Μόνον, “Black Lives Matter”. Ἐξεμεταλλεύθησαν τόν Κινέζικον κορωνοϊόν (Wuhan coronavirus), ὥστε νά κλείσουν τάς ἐπιχειρήσεις, νά ὁδηγηθῇ ἡ οἰκονομία εἰς ὕφεσιν, νά κλείσουν τά σχολεῖα καί νά ἀπαγορευθοῦν αἱ συγκεντρώσεις καί αἱ κοινωνικαί ἐκδηλώσεις (virtual meetings only), ἐκτός τῶν διαδηλώσεων εἰς τάς πολιτείας καί πόλεις  τῶν ἀριστερῶν (δουλοπρεπῶν) κυβερνητῶν καί δημάρχων (who defund the police). Ὅλα αὐτά εἶχον ἕνα καί μόνον κοινόν σκοπόν, τήν δυσφήμησιν καί ἐκδίωξιν τοῦ δημοφιλοῦς, νομίμου καί πατριώτου Προέδρου τοῦ Χριστιανοῦ Donald Trump. Οἱ Illuminati μέ τούς δουλοπρεπεῖς (liberal) πολιτικούς τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος καί τῶν ὀπαδῶν των (τούς goyim), τοῦ παραπληροφορημένου ὄχλου καί τῶν μειονοτήτων ἐπεδίωκον νά κερδίσουν, διά τῆς βίας, τήν ἐξουσίαν˙ καί δυστυχῶς δι’ αὐτούς, ὁ λαοφιλής Πρόεδρος τῆς χώρας εἶχε συνεχῶς αὐξανομένην ἐπιρροήν, μετά χιλιάδων ἀκροατῶν καί ἀκολούθων εἰς κάθε ἐμφάνισίν του. Ὁ ὑποψήφιος τῶν Δημοκρατικῶν (Joe Biden)[10] ἔκαμνεν ἐλαχίστας ἐμφανίσεις μέ ἀκροατήριον 6-8 ἀνθρώπους, ἀλλ’ εἶχεν τά χειραγωγημένα μέσα μαζικῆς παραπληροφορήσεως μαζί του καί μέ τό σχέδιον, τό ὁποῖον κατέστρωσαν καί ἐτελειοποίησαν ἐπί τέσσαρα ἔτη, ὑπέκλεψαν τάς ἐκλογάς τῆς 3ης Νοεμβρίου (3rd of November) 2020 καί ἡ Ἀμερική ὑπετάχθη εἰς τούς Illuminati ἐπί τοὐλάχιστον τέσσαρα ἔτη, ἀλλ’ ἡ ὑποταγή θά ἐπεκταθῇ καί εἰς ἄλλα Ἔθνη, καθ’ ὅτι οἱ Illuminati θά τούς χρησιμοποιήσουν, ὡς καί εἰς τό παρελθόν, νά ἐπιβάλουν τά σχέδιά των διά τῆς βίας καί εἰς τά ὑπόλοιπα Χριστιανικά κράτη.

 

 

Γ΄. Ἐπίλογος

            Αἱ παραδοσιακαί Ἀμερικανικαί ἀξίαι καί ἡ ἐθνική πολιτική[11] τοῦ πατριώτου καί δημωφελοῦς τούτου ἡγέτου ἀντιτίθενται εἰς τό ἐγκληματικόν σχέδιον τῶν Illuminati (τήν διάλυσιν τῶν κρατῶν) καί διά τοῦτο προσπαθοῦν ἀπό τήν πρώτην ἡμέραν ἐκλογῆς, ὡς Προέδρου Ἀμερικῆς, τοῦ Προέδρου Trump, νά τόν ἐξοντώσουν μέ πᾶν μέσον˙ μέ τά κατευθυνόμενα μέσα μαζικῆς παραπληροφορήσεως[12] (fake news καί προπαγάντα),[13] μέ τό ἄθεον, ἐγκληματικόν[14] καί δουλοπρεπές κόμμα τῶν Δημοκρατικῶν, μέ τάς μυστικάς ὑπηρεσίας,[15] τό βαθύ κράτος τοῦ διεφθαρμένου κατεστημένου, μέ τά πανεπιστήμια καί γενικῶς τήν παιδείαν (κοσμικήν παραπαιδείαν καί σκοταδισμόν), μέ τάς ἐπιχειρήσεις ὑψηλῆς τεχνολογίας (Google, Facebook, Twitter, Microsoft, etc.) καί τούς ἀντιχρίστους ἰδιοκτήτας των καί διευθυντάς των, οἱ ὁποῖοι ἐσκεμμένως θά καθυστερήσουν, θά παραποιήσουν καί θά ὑπονομεύσουν τό ἔργον τοῦ μεγάλου τούτου πατριώτου καί συντηρητικοῦ ἡγέτου. Ἀρχίζουν τόν πόλεμον ἐναντίον του μέ τήν Ρωσίαν,[16]  τήν Οὐκρανίαν,[17] τήν παραπομπήν του (impeachment), τόν κορωνοϊόν[18] (the Chinese coronavirus)[19] καί τέλος, τήν νοθείαν εἰς τάς ἐκλογάς[20] τοῦ Νοεμβρίου 2020.[21]

Τέλος, ἡ διαφθορά καί ἡ διαπλοκή[22] τῶν πολεμίων τοῦ Προέδρου Trump καί τοῦ ἁπλοῦ Ἀμερικανοῦ εἶναι τόσον μεγάλη, ὥστε κανείς δέν δύναται νά τούς ἀντισταθῇ. Μέ τάς ἐξεγέρσεις τούτων, μέ τάς διαδηλώσεις, τούς ἐμπρησμούς, τάς ληστρικάς ἐπιθέσεις κατά τῶν καταστημάτων, τήν σκόπιμον καθυστέρησιν τοῦ ἐμβολίου κατά τοῦ COVID-19[23] καί μέ πλεῖστα ἄλλα μέσα ὑπέκλεψαν τά ἐκλογικόν ἀποτέλεσμα[24] καί κατέστησαν οἱ παράνομοι οὗτοι, ὡς ἡ νέα παράνομος, ἀλλά καί μή ἀποδεκτή ὑπό τῶν πολιτῶν, κυβέρνησις. Ὁ Πρόεδρος Donald Trump θά μείνῃ εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ἀμερικῆς καί τοῦ πλανήτου, ὡς ὁ ἀφυπνιστής μέγας πολιτικός, Χριστιανός καί πατριώτης ἡγέτης τῆς καταρρεούσης Ἀμερικανικῆς Αὐτοκρατορίας.[25] Ἡ Ἀμερική ἑάλω καί ὁ πλανήτης, δυστυχῶς, ἁλώσεται. Τό ὁμοσπονδιακόν σύστημα διακυβερνήσεως ἀπεδείχθη ἐντελῶς μή ἀποτελεσματικόν. Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Ἀμερικανικός λαός καί τά ὑπόλοιπα κράτη νά ἀποδεχθοῦν ὡς Πρόεδρον τῆς Ἀμερικῆς τόν Joe Biden,[26] ὁ ὁποῖος ἔκλεψε[27] τάς ἐκλογάς ἀπό τόν νόμιμον Πρόεδρον; Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσῃ, παραμένοντες ὅσον τό δυνατόν μακράν τῶν δουλοπρεπῶν ψευδο-πολιτικῶν καί ψευδο-πνευματικῶν ἡγετῶν τοῦ πλανήτου μας, τούς ὁποίους ὑποβαστάζουν εἰς τήν ἐξουσίαν αἱ σκοτειναί δυνάμεις. Happy Thanksgiving[28] and Merry Christmas! Μόνον διά μετανοίας καί προσευχῆς θά ἠμπορέσωμεν νά ἀποκτήσωμεν τήν εὔνοιαν τοῦ Θεοῦ διά τό ἡμῶν καλόν καί τό τοιοῦτον τοῦ καλοῦ καί ἀγαθοῦ Ἀμερικανικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει τήν τρέχουσαν βέβηλον καί βδελυράν ἐπανάστασιν τῶν Illuminati.

 [1] Εἰς Συρίαν (2011), εἰς Οὐκρανίαν (2014), εἰς Λιβύην (2014) καί ἑτοιμάζουν τήν Λευκορωσίαν (2020), κ.λπ., ἐπί προεδρίας Barack Hussein Obama καί ἀντιπροέδρου Joe Biden (Sic). Συντόμως, θά ἀρχίσῃ ὁ νέος πολεμικός σχεδιασμός τούτων. Τά γεράκια (οἱ ἱέρακες), οἱ στρατηγοί καί ἡ πολεμική βιομηχανία, εἶναι εἰς ἀναμονήν.

[5] Ὅρα, “Bolsheviks, Masons, and Russian Revolution: Lecture no. 5 from the course”: The Real History of Secret Societies. https://www.thegreatcoursesplus.com/bolsheviks-masons-and-russian-revolution

[6] Ὅρα, Angelo Codevilla, “ Revolution 2020”. https://americanmind.org/salvo/revolution-2020/

[7] Πλεῖστοι ἐκ τῶν ἀπογόνων τούτων εἶναι σήμερον πολιτικοί, δημοσιογράφοι, κ.λπ. καί ἀποτελοῦν τό Washington Swamp καί τά fake news.

[9] A petition began circulating around Harvard University seeking to ban Trump administration officials from the campus. The petition was drafted last week by students at the Graduate School of Arts and Sciences. The language in the petition has now been modified because of the pushback the action has received from those who are speaking up against censorship on campus. Students in Harvard’s Graduate School of Arts and Sciences began circulating the petition at the Kennedy School of Government, and other parts of Harvard. The Kennedy School is a prestigious school that is known for hosting both Democrats and Republicans as fellows, speakers, and instructors. The graduate students of the Kennedy School are not on board with the liberal arts graduate students intent to silence Trump administration officials when his term in office ends. So, the wording in the petition was changed to a demand for new guidelines for Trump administration officials.

[10] 73 ἑκατομμύρια Ἀμερικανῶν ἐψήφισαν τόν Trump καί ἄλλοι τόσοι ἐψήφισαν κατά τοῦ Trump. Τόν Biden δέν τόν ἐψήφισε κανείς. (“Trump’s supporters love Donald Trump, Biden’s supporters hate Trump and nothing to do with Biden and this hate led them to corruption”, Jason Whitlock, Fox News, November 11, 2020).

[12] John Swinton, the former Chief of Staff at the New York Times was asked to give a toast before the prestigious New York Press Club in 1953. He made this candid confession [it’s worth noting that Swinton was called “The Dean of His Profession” by other newsmen, who admired him greatly]: “There is no such thing, at this date of the world’s history, as an independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dares to write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinions out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be so foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for another job. If I allowed my honest opinions to appear in one issue of my paper, before twenty-four hours my occupation would be gone. The business of the journalist is to destroy the truth; to lie outright; to pervert; to vilify; to fawn at the feet of mammon, and to sell the country for his daily bread. You know it and I know it and what folly is this toasting an independent press. We are the tools and vassals of the rich men [the dark powers] behind the scenes. We are the jumping jacks, they pull the strings and we dance. Our talents, our possibilities and our lives are all the property of other men. We are intellectual prostitutes.” (John Swinton). One current proof of all the above quotes is how the world media were facing the campaign and the debates for the U.S. elections in 2016 and even worse in 2020; all these controlled and corrupted media (fake news) are against Donald Trump because he is not “politically correct”, he is saying the truth, he is a Christian, against abortion, and anti-globalist, and the establishment (the professional politicians controlled by lobbyists and the dark powers) does not want to hear it.

[13] Refreshing! Gov. Mike Huckabee said: @newsmax

actually waiting until votes are properly tabulated & uncontested by legal action. They must have read the Constitution & found that media doesn't determine an election by their "projections." It's decided by VOTERS.

[14] Αἱ έκτρώσεις τῶν ἐγκληματικῶν νόμων τῶν Δημοκρατικῶν (Democrats) ἀνέρχονται εἰς πολλά ἑκατομμύρια. Ὅρα, https://reproductiverights.org/worldabortionlaws . Hillary Clinton εἶχεν ἀναφέρει ὅτι, “the unborn children have no Constitutional rights”. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι θά κυβερνήσουν τήν Ἀμερικήν. (Sic).

[16] Ὅρα, “Here's Who Found That Russia Meddled in the 2016 Election”. https://time.com/5340060/donald-trump-vladimir-putin-summit-russia-meddling/

[17] Ὅρα, “What we know and don’t know about Trump and Ukraine”. https://www.washingtonpost.com/politics/2019/11/27/what-we-know-dont-know-about-trump-ukraine/

[18] Μόνο η Μετάνοια σώζει : Συγκλονιστική αποκάλυψη της Παναγίας πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός, στην 93χρονη κυρα-Κίτσα (Κυριακή) Κιοσκερίδου-Αθανασιάδου (πνευματικό τέκνο της Οσίας Μυρτιδιώτισσας) από την Πτολεμαΐδα, όπως η ίδια την διηγείται. Την πρώτη φορά της είπε: "Όλες οι εκκλησίες θα είναι κλειστές. Εάν μετανοήσει ο λαός ο Υιός μου θα πάρει την οργή Του από την ανθρωπότητα και θα τους σώσει όλους..." Μετά από δεκαπέντε ημέρες: "Αυτός ο λαός δεν μετανοεί. Είναι ίδιος με την εποχή του Νώε. Να ξέρεις ότι ούτε οι μάσκες, που ετοιμάζουν να κάνουν, θα σώσουν την ανθρωπότητα, ούτε και τα εμβόλια, τίποτε δεν θα μπορέσουν να κάνουν, η οργή του Υιού μου είναι μεγάλη εάν δεν μετανοήσει αυτός ο λαός. Όλοι στα γόνατα, κλάματα, παρακάλια στον Θεό και αμέσως τα πάντα θα τακτοποιηθούν. Όσο μένουμε μακρυά από την μετάνοια αυτά θα τα έχουμε. Δεν θα προλαβαίνουν οι ιερείς να θάβουν, αλλά δυστυχώς ούτε και ιερείς δεν θα 'ναι τώρα στο θάψιμο. Μόνους τους θα τους θάβουν". Ὅρα, http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2020/11/blog-post_24.html

[19] Τόν βιολογικόν πόλεμον τῆς ἀθέου Ἀσίας κατά τῆς Χριστιανικῆς Δύσεως. Chinese virologist, Dr. Li-Meng Yan, said: “This virus came from a Wuhan lab and it was intentional.” (TV Fox News, November 20, 2020). Ἐπίσης, Li-Meng Yan: "Coronavirus is a biological weapon".

https://en.as.com/en/2020/10/23/latest_news/1603452972_180848.html

[20] Friend - LEGAL votes decide who is President, NOT the media. The observers were NOT allowed into the counting rooms. President Trump won the Election with 73,000,000 LEGAL votes. Bad things happened which our observers were NOT allowed to see. Millions of mail-in ballots were sent to people who never asked for them.

[21] ἀναίσχυντος Chuck Schumer (D-N.Y.) εἶπε:Now we take Georgia, then we change the world.” Αὐτός εἶναι στόχος τῶν Illuminati εἰς τούς ὁποίους ὑπάγονται, «νά ἀλλάξουν τόν κόσμον». Εἶναι ἀμφισβητήσιμα τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν εἰς 5-6 Πολιτεῖες (PA, WI, AZ, MI, GA, καί ἄλλες). Ἐπίσης, President Trump said: “Despite the Left's attempts to undermine this Election, I will NEVER stop fighting for YOU. My Administration is achieving things no one thought possible - the stock market is up BIG, the coronavirus vaccine is underway and will be completed safely very soon. We are accomplishing so much, which is even more reason to step up and DEFEND THE ELECTION! We cannot let the Democrats STEAL this Election from your all-time favorite President. They'll DESTROY everything we've worked so hard for.” Ἀκόμη, There’s something that just doesn’t feel right about this. Joe Biden didn’t earn it, he didn’t really even campaign. He thought was going to lose, you could see it. He ran a losing campaign. So 10 days after the election, how’s he ahead? #WattersWords

[22] His radical pro-abortion agenda is counting on the election results: The abortion lobby poured out over $100 MILLION for the November 3rd election.

[25] Donald Trump tweets: “What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & “Dominion”.”

[26] “He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!” (President Donald Trump, November 15, 2020, 9:19 A.M.).  The president-elect ( κλέπτης) named John Kerry as special envoy for climate (χάλια ἀδιόρθωτα) and is expected to pick Janet Yellen for Treasury secretary.  NBC NEWS

[27] Monica Palmer and William Hartmann, two Republican Election Board members from Wayne County, MI have signed sworn affidavits claiming they were bullied and coerced into certifying the election. On Tuesday night (11/17/2020) the two Republican Dwayne County Canvassers originally voted no to certifying the election, creating a deadlock. Ultimately, the two switched their votes to have a unanimous answer from the four-member board after receiving threats toward themselves and their families. Now, the members wish to rescind their votes.

https://trumptrainnews.com/2020/11/19/michigan-election-canvassers-claim-they-were-coerced-into-certifying-election-results/

[28] Will Americans still be celebrating Thanksgiving 100 years from now? This year marks the 400th anniversary of the Pilgrims’ arrival in America. The moment, which deserved wider recognition, was celebrated in an excellent speech by Sen. Tom Cotton, (R-Ark.). “A great American anniversary is upon us,” Cotton said on November 18, 2020. “Regrettably, we haven’t heard much about this anniversary of the Mayflower; I suppose the Pilgrims have fallen out of favor in fashionable circles these days. I’d therefore like to take a few minutes to reflect on the Pilgrim story and its living legacy for our nation.”

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου