Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Ὁ Ἅγιος Γλυκέριος Ρουμανίας, ὁ Νέος Ὁμολογητής 15/28 Ιουνίου
ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΤΟΥ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΟΣ

Ο ν γίοις Πατρ μν Γλυκέριος μολογητής,
Μητροπολίτης κα πεφωτισμένος γέτης τν εσεβν Γνησίων ρθοδόξων Χριστιανν τς Ρουμανίας,
γεννήθη ν τη σωτηρί 1890.
Νεώτατος χειροτονήθη Διάκονος το μητροπολιτικο Ναο ασίου, φλεγόμενος δ π το ρωτος τς συχίας,
κατόπιν δείας,
ρνήθη τν μάταιον κόσμον κα συνηριθμήθη ες τ μέλη τς δελφότητος τς στορικς Μονς Νεμτς τς Μολδαβίας,
νθα χειροτονήθη ερομόναχος κα διωρίσθη Προϊστάμενος τς ερς Σκήτεως Ποκρβ (γίας Σκέπης),
πλησίον τς Μονς Νεάμτς.
τε κατ τ τος 1924, πεβλήθη Καινοτομία τς λλαγς το μερολογίου,
ερομόναχος Γλυκέριος κα Συνοδία ατο
σαν ο μόνοι, οτινες ρνήθησαν ν ποδεχθον τν Καινοτομίαν ταύτην,
δι διωχθέντες,
ναγκάσθησαν ν καταφύγουν ες τ γειτονικ δάση.

Πολλο ελαβες πιστο τς Μολδαβίας, διακατεχόμενοι π θείου ζήλου δι τν διατήρησιν λωβήτου τς ερς Παραδόσεως, προσέδραμον ες τν ερομόναχον Γλυκέριον κα παρεκάλεσαν ατόν, πως ναλάβ τν διαποίμανσιν ατν. ζηλωτς ερομόναχος, κατανον τν νάγκην τν περιστάσεων, πεχώρησε κα δέχθη τν παράκλησιν. Τοιουτρόπως, γήθη το Ρουμανικο καινοτομήτου Πληρώματος, κα νέπτυξε τοιαύτην θαυμαστν δραστηριότητα, στε ντς λίγων τν νηγέρθησαν τεσσαράκοντα περίπου ερο Ναοί.

φιλόθεος ερομόναχος Γλυκέριος κατ τν περίοδον κείνην λθεν ες λλάδα, ες τ γιον ρος το θωνος, που λαβε τ Μέγα κα γγελικν σχμα τν Μοναχν ν τ ερ Ρουμανικ Σκήτ το Τιμίου Προδρόμου. πιστρέψας ες Ρουμανίαν, λαβε μεθ᾿ αυτο τρες Ρουμάνους γιορείτας ερομονάχους, να βοηθήσουν ατν ες τ πίμοχθον ργον τς ρθοδόξου νστάσεως. ν τ μεταξύ, πολλο Ρουμνοι πέστρεψαν ες τν ρθόδοξον ορτολογικν Παράδοσιν, δίως μάλιστα μετ τ σκανδαλδες γεγονς το συνεορτασμο το γίου Πάσχα π τς Ρουμανικς κκλησίας μετ τν Παπικν κα χι μετ τν λοιπν ρθοδόξων κκλησιν, γεγονς τ ποον συνέβη δύο φοράς, κατ τ τη 1926 κα 1929.

Τ τος 1935 πληροφορήθη τν μολογίαν τν τριν εραρχν, γίου Χρυσοστόμου το Νέου μομλογήτου, πρώην Φλωρίνης, το Δημητριάδος κα το Ζακύνθου, ο ποοι νέλαβον τν γεσίαν το καινοτομήτου Πληρώματος ν λλάδι κα λθε δευτέραν φορν ες λλάδα πρς συνάντησιν ατν. πεφασίσθη τότε χειροτονία το ερομονάχου Γλυκερίου ες πίσκοπον, λλ οκ πραγματοποιήθη τοτο, διότι συνελήφθη κα πελάθη κ τς λλάδος.

Κατ τ τος 1936, ταν ρχησαν ο φοβερο διωγμο ναντίον τν Γνησίων ρθοδόξων τς Ρουμανίας π το Πατριάρχου Μύρωνος (πρώην Ονίτου), ζηλωτς ερομόναχος Γλυκέριος συνελήφθη ες Πιάτρα Νεάμτς, κατ συμπλοκήν τινα, τε φονεύθησαν πολλο εσεβες το Πατρίου, δηγήθη δ δέσμιος ες Βουκουρέστιον κα κατεδικάσθη ες θάνατον. Κατόπιν μως θαυματουργικς πεμβάσεως τς περαγίας Θεοτόκου, μετετράπη ποιν ατο ες σόβιον κάθειρξιν. κ δ τν φρικτν ξυλοδαρμν τραυματίσθη δεινς ες τν ποδν ατο κα κ τς πληγς τρεχε συνεχς γρόν, ως τς σίας Κοιμήσεως ατο.

Κατ τ διάστημα 1936-40 διετέλεσε φυλακισμένος π φοβερς συνθήκας. Διετάχθη ατ, πως παραμέν καθ᾿ λην σχεδν τν μέραν ντς τν δάτων νς ποταμο κα νασύρ ξω κορμος δένδρων. Παρ τατα, πέζησε κα κατ τ τος 1940, ες τς ρχς το Β Παγκοσμίου Πολέμου, κατώρθωσε ν δραπετεύσ κα κρυφθ ες τ δάση το Νεάμτς, που παρέμεινε, μετ το συνασκητο ατο Διακόνου Δαβίδ, τελείως γνωστος ως το τους 1946, ντς μις πς τς γς. Μόνος διακονητής, στις προσεκόμιζεν ατος τν τροφν ατν, καιρο πιτρέποντος, γνώριζε τν κρύπτην ατν.

Μετ τ πέρας το Πολέμου, ελογημένος ερομόναχος Γλυκέριος ρχισε πάλιν τς ποιμαντικς ατο δραστηριότητας κα νέλαβε τ βαρύτατον ργον τς πανοικοδομήσεως τν κατηδαφισμένων Ναν κα τν ρειπωμένων Μονν, καθς παντα σαν κατεστραμμένα π τν διωγμν το τους 1936. μονώτατος πιζν τν ερέων τς Γνησίας ρθοδοξίας πρεπε πίσης ν βαπτίσ, στεφανώσ κα ξομολογήσ χιλιάδας πιστν, ο ποοι στεροντο ερέως π δέκα τη! Ο ερο γνες το γίου ν τέλει καρποφόρησαν.

Τ ποίμνιον ηξανε κα νεγνώριζεν ες τ πρόσωπον το ερο Γλυκερίου τν γιον κα μολογητήν. Α ργασίαι τς ναστηλώσεως λοκληρώθησαν. Κα Χάρις το Θεο ηδόκησε (1955) ν νταχθ ες τν καινοτόμητον κκλησίαν κα ρχιερες Γαλακτίων, στις μετ τν ρχιερέων Ελογίου κα Μεθοδίου χειροτόνησαν τν π. Γλυκέριον ρχιερέα. Εθς μέσως μως νέος ρχιερες συνελήφθη κα τέθη π περιορισμόν, ποος ληξε τ τος 1963.

κτοτε, διέμενεν ν τ μεγάλ νδρικ Μον τς Μεταμορφώσεως ες Σλατιοάραν, κ τς ποίας ξλθε δέκα περίπου μόνον φορς πρς γκαινιασμν ερν Ναν. ζω το Μητροπολίτου Γλυκερίου το γγελική. Τ κελλίον ατο το μοιον τν λλων Μοναχν, πτωχικν κα πέριττον, δ κλίνη ατο ξύλινη νευ στρώματος. Παρηκολούθει νελλιπς λας τς ερς κολουθίας, μέχρις του βάρυνεν κο ατο κα ναγκάσθη, πως διαβάζ ατς κατ᾿ δίαν. γρύπνει καθ᾿ κάστην νύκτα, προσήρχετο ες τν Θείαν Λειτουργίαν κα καθ᾿ λην τν πόλοιπον μέραν προσηύχετο διαλείπτως.

Ο λόγοι ατο σαν λίγοι, λλ σοφο κα γλυκες. δίαιτα ατο λιτωτάτη. Τ πρόσωπόν ατο λαμπεν, στε οδες δύνατο τενίζειν ες ατό. Συνεδύαζε τν κραν σκητικότητα μετ το διοικητικο χαρίσματος. κανότης ατ το γίου προσείλκυσε περίπου να κατομμύριον πιστν ες τν Παράδοσιν το κκλησιαστικο μερολογίου. τρεφον διαιτέραν κτίμησιν ες τ πρόσωπον ατο κόμη κα ο Κομμουνιστα ρχοντες, διότι πολλο ξ ατν εχον φυλακισθ μο μετ το σίου μολογητο κατ τν περίοδον τς Μοναρχίας.

Κατ τς ρχς το το σωτηρίου τους χιλιοστο νακοσιοστο γδοηκοστο πέμπτου (1985ου) σθένησαν πλήρως α δυνάμεις ατο. Κατ δ τν περίοδον τς Νηστείας τν γίων ποστόλων κάμφθη πλέον κα μενε συνεχς κλινήρης. Τν δ 15ην το ουνίου μηνός, κα λίγας ρας πρ τς σίας ατο Κοιμήσεως, εδε θαυμασίαν τινα πτασίαν: λθον ερες κα λειτούργησαν ν τ ταπειν ατο κελλί κα κοινώνησαν ατν τν χράντων Μυστηρίων. νεφανίσθησαν δ ο γιοι πόστολοι Πέτρος κα Παλος κα προσεκάλεσαν ατόν, πως λθ κα λύσ τν νηστείαν μετ᾿ ατν ν τ θεί Παραδείσ!

Μετ᾿ λίγον παρέδωσεν ν ερήν τν σιωτάτην Ατο ψυχν ες χερας Θεο ζντος... κηδεύθη τέσσαρας μέρας μετ τν μακαρίαν ατο Κοίμησιν. ξόδιος κολουθία διήρκεσε κτ (8) ρας, γινε δ παιθρίως, ν τ αλ τς Μονς, διότι Ναός, ν κα παμμεγέθης, δν χώρει τ πειρον πλθος τν εσεβν πιστν, ο ποοι εχον συρρεύσει κ διαφόρων περιοχν τς Ρουμανίας, να προσκυνήσωσι τ ντως γιον κα μαρτυρικν Σκήνωμα το σίου εράρχου κα μολογητο. νταφιάσθη τ π᾿ Ατο νεγερθείσ ερ Μον τς Μεταμορφώσεως το Σωτρος ες Σλατιοάραν τς Μολδαβίας, κα τ ερν ατου Μνμα γένετο πηγ θαυμάτων δι τος εσεβες, οτινες τίμουν ατν τι ζντα ς γιον κα προστάτην ατν.

Τν 15ην ουνίου 1997,
γένετο νακομιδ το ερο ατο Λειψάνου, περ ερέθη κιτρινωπν κα ποπνέον ρρητον εωδίαν.
Τν δ 14ην ουνίου το σωτηρίου τους 1999, ν γίοις Πατρ μν Γλυκέριος μολογητς
προσετέθη πισήμως ες τ γιολόγιον τς ρθοδόξου μν κκλησίας.

πολυτίκιον χος γ . Θείας Πίστεως.
Θεί Πνεύματι εραρχήσας, κατεφρόνησας θέων θράσος·
γωνισθες γρ γενναί φρονήματι, τν καινοτόμων τ δόγμα κατέβαλες,
κα Παραδόσεων φθης προτείχισμα· θεν παντες τιμμέν Σε νν Γλυκέριε,
τς χώρας Μολδαβν τ γκαλλώπισμα!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ