Τρίτη, 6 Απριλίου 2021

Ἡ Ἁγιασμένη Ἑλληνική Ἐπανάστασις τοῦ 1821 καί ἡ Ἀνίερος Δουλεία τοῦ 2021

 Ἡ Ἁγιασμένη Ἑλληνική Ἐπανάστασις τοῦ 1821

καί ἡ Ἀνίερος Δουλεία τοῦ 2021

 

ὑπό

Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου

Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

 

                                                                                                            25 Μαρτίου (7 Ἀπριλίου) 2021

«Εἶπα νά λευτερωθεῖ ἡ πατρίς

καί νά φκιάσω εἰς τό περιβόλι μου μιάν ἐκκλησία,

τήν Ἁγία Τριάδα τήν Χρυσοσπηλιώτισσα, ὅτ’ εἶναι σπηλιά ἐκεῖ,

καί τόν Ἁ-Γιάννη τόν Βαφτιστή.»

 

Ἰωάννης Μακρυγιάννης, Ὁράματα καί Θάματα

 

 

Ἡ Ἐκκλησία ηὐλόγησε τήν Ἐπανάστασιν ...


Ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ πολιτισμοῦ τῆς χώρας μας εἶναι ἡ Ἐλευθερία, ἡ Πίστις, ἡ Πατρίς καί τά Ἱερά καί Ὅσια τῆς φυλῆς μας˙ ἐπίσης, οἱ ναοί καί τά θέατρα, τά μνημεῖα καί ἡ γλῶσσα, τά ὁποῖα δικηρύσσουν τήν συνέχειάν μας, καί εἶναι διασκορπισμένα ἀπό τήν Κάτω Ἰταλίαν (Μεγάλην Ἑλλάδα) εἰς τήν Ἀνατολικήν Εὐρώπην καί Ρωσίαν καί ἀκόμη ἕως τήν Ἰνδίαν (Αὐτοκρατορίαν Μεγάλου Ἀλεξάνδρου). Συνεπῶς, ἡ Ἱστορική πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι πολύ μακρά καί τά γεγονότα, τά ὁποῖα ἔλαβον μέρος κατά τήν διάρκειαν τῶν χιλιετηρίδων τούτων πάμπολλα καί δύσκολον νά ἐξιστορηθοῦν καί ἀναλυθοῦν καί ἀκόμη δυσκολώτερον εἶναι νά ἑορτασθοῦν, καθ’ ὅτι αἱ Ἐθνικαί Ἐπέτειοι θά εἶναι καθημεριναί καί συνεχεῖς. Ἡ δόξα, τό κῦδος, ἡ τιμή καί ἡ προσφορά αὐτοῦ τοῦ λαοῦ ὑπερτεροῦν τά τοιαῦτα πολλῶν ἄλλων λαῶν καί «πολιτισμῶν», ἀλλά καί αἱ δυσχέρειαι καί αἱ ἐθνικαί συμφοραί ἐπίσης πολλαί. Εἰς τήν Ἀρχαίαν Ἑλλάδα, αἱ λαμπραί ἡμέραι καί ἡ εὐημερία ἐδημιούργησαν μέγαν πολιτισμόν, παιδείαν, δημοκρατίαν, ἠθικήν φιλοσοφίαν, ἐπιστήμας καί τέχνας, τά ὁποῖα θαυμάζονται καί ἀντιγράφονται ὑπό πάντων τῶν λαῶν, ἀλλά προκαλοῦν τήν ζηλοτυπίαν καί τόν φθόνον τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, ἕως σήμερον.

Ἡ ὑποταγή εἰς τούς Ρωμαίους κατέστησε τήν Ρώμην ὑποτελῆ εἰς τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν[1] καί παιδείαν. Τό ἐκπολιτιστικόν θαῦμα καί ἡ διάδοσις τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ὑπό  τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου εἶναι μία ἐμφανής δωρεά τῆς θείας Προνοίας εἰς τόν λαόν αὐτόν (τούς Ἕλληνας), ὁ ὁποῖος θά ἐγίνετο ὁ νέος περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ καί ὄντως, θείᾳ Χάριτι, κατέστη ἐπί μίαν χιλιετηρίδα, ὡς Βυζαντινή (Μεσαιωνική Ἑλληνική Ὀρθόδοξος) Αὐτοκρατορία, τό φῶς τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσεως. Τά λάθη της ὅμως, λόγῳ τῆς εὐημερίας, τῶν προστριβῶν καί ἀποδοχῆς τῶν αἱρετικῶν τῆς Εὐρώπης καί τῶν ἐσωτερικῶν προδοτῶν, τῶν ἐργαζομένων ὑπέρ τῶν βαρβάρων τῆς Ἀσίας,[2] ὑπέταξαν τήν χώραν, θείᾳ παραχωρήσει, εἰς τούς ἀλλοθρήσκους Μουσουλμάνους Όθωμανούς καί οὐχί εἰς τούς ἑτεροδόξους αἱρετικούς τῆς Δύσεως, ὥστε νά διασωθῇ καί νά μή ἀλλοιωθῇ ἡ Παραδοσιακή Ὀρθόδοξος πίστις μας.

Ἡ πολυετής μετάνοια, ἡ βαθεῖα πίστις, ἡ ἐκκλησία καί τά Ἱερά Μοναστήρια[3] μέ τά κρυφά σχολειά,[4] ἡ μνήμη τοῦ παλαιοῦ μεγαλείου τῆς χώρας, ἡ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα καί ἡ ἀπάνθρωπος τετρακοσιοετής δουλεία ὡδήγησαν τόν Ἑλληνικόν λαόν εἰς τήν ἁγιασμένην Ἐπανάστασιν τοῦ 1821. Αἱ ἐξεγέρσεις ἦσαν πάρα πολλαί κατά τήν διάρκειαν τῆς μακροχρονίου δουλείας, ἀλλά δέν εἶχεν ἔλθει ἀκόμη τό πλήρωμα τοῦ χρόνου. Ὁ δικαιοκρίτης Θεός δέν εἶχε «ὑπογράψει ἀκόμη τήν ἐλευθερίαν τῆς χώρας». Ὅταν αὕτη ὑπεγράφῃ, ἀρχίζει ὁ μέγας καί ἄνισος ἀγών τῶν ἡρωϊκῶν ἐπαναστατῶν κατά μιᾶς ὁλοκλήρου Αὐτοκρατορίας, τῆς βαναύσου Ὀθωμανικῆς τοιαύτης. Τά συνθήματά των, «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος», «διά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστιν τήν ἁγίαν καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερίαν».[5] Οἱ ἡρωϊκοί οὗτοι ἀγωνισταί ἦσαν πραγματικοί Ἕλληνες, πατριῶται καί πιστοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Τί νά εἴπωμεν διά τόν θεοσεβῆ Στρατηγόν Ἰωάννην Μακρυγιάννην; Γράφει οὗτος τά πραγματικά γεγονότα, τά ὁράματά του, τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τοῦ προστάτου Ἁγίου του, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου εἰς τά ἐκπληκτικά γραπτά ἔργα του.[6] Ὁ Ρήγας Φεραῖος, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,[7] ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, ὁ Γεώργιος Καραϊσκάκης, ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, ἡ Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, ὁ Γεώργιος Κουντουριώτης, ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδρούτσος, ὁ Ἀνδρέας Μιαούλης, ὁ Νικόλαος Κριεζώτης, ὁ Γρηγόριος Δικαῖος Φλέσσας (Παπαφλέσσας), ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ὁ Κίτσος Τζαβέλλας καί πλεῖστοι ἄλλοι κατέστησαν, μέ τήν πίστιν των εἰς τόν Θεόν, τήν ἀγάπην των διά τήν πατρίδα καί τήν αὐτοθυσίαν των, τήν χώραν μας ἐλευθέραν. Τιμή καί δόξα πρός ἅπαντας τούς ἡρωϊκούς καί θεοσεβεῖς ἡμῶν προγόνους.

Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ ἐλευθερία αὕτη τῆς Ἑλλάδος ἦτο μερική (τά 2/3 τῆς Ρωμανίας εἶναι ἀκόμη ὑπό τήν κατοχήν τῶν σφαγέων Μωαμεθανῶν, τῶν Νεοτούρκων),[8] περιωρισμένη καί κατ’ ἐπιταγήν τῶν Δυτικῶν «προστατῶν» της (Ἀγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας, καί κατόπιν καί τῆς Αὐστρίας, Γερμανίας καί Ἰταλίας),[9] τῶν ὁποίων ἡ ζηλοφθονία πρός τόν μοναδικόν αὐτόν πολιτισμόν καί τήν ἀληθινήν πίστιν, τῶν Ἑλληνορθοδόξων ἦτο καί εἶναι μεγάλη. Οἱ σταυροφόροι Εὐρωπαῖοι, ὑπό κατοχήν καί οὗτοι μέ τήν Γαλλικήν Ἐπανάστασιν τῶν Ἰακωβιτῶν (Jacobins)[10] τό 1789, ἡ ὁποία ἦτο ἐπανάστασις τῶν Ἑβραιομασόνων Ἰακωβιτῶν κατά τῶν Χριστιανῶν Βασιλέων τῆς Γαλλίας (Λουδοβίκου 16ου καί τῆς Μαρίας Ἀντουανέττας, τούς ὁποίους καί ἀπέκτειναν) καί ἐν συνεχείᾳ μέ τήν Ἐπανάστασιν τῶν Ἑβραίων Μπολσεβίκων (1917)[11] κατά τῶν Ὀρθοδόξων Ρώσων καί τήν δολοφονίαν τοῦ Ὀρθοδόξου Τσάρου Νικολάου καί τῆς οἰκογενείας του,[12] καί δυστυχῶς, κατά πάντων τῶν Εὐρωπαίων Χριστιανῶν, ὡς συμβαίνῃ καί σήμερον, μέ τήν ἐπινόησιν τῆς ψευδο-πανδημίας, τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀλλά καί μέ τήν Νέαν Ἐπανάστασιν (2020) κατά τῶν Χριστιανῶν Εὐρωπαίων-Ἀμερικανῶν.[13] Τό 1957, ἐπέβαλλον οὗτοι τήν ὕποπτον νέαν ὑποταγήν τῆς Εὐρώπης διά τῆς ἀπάτης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος (ΕΟΚ, ΕΕ, Γερμανική Εὐρω-ζώνη, κ.λπ.). Ἡ χώρα μας καθίσταται δούλη (ἄνευ κυραρχικῶν δικαιωμάτων)[14] ἐν ψευδο-ἐλευθερίᾳ ἀπό τό 1981, μέ τούς ἀδιαφόρους ὡς πρός τήν Ὀρθοδοξίαν καί παιδείαν μας, προδότας καί δουλοπρεπεῖς ψευδο-πολιτικούς της, τούς ἔχοντας ἅπαντες τήν ἰδίαν φιλοσοφικήν ἀντίληψιν ὡς ἕν κοινόν κόμμα, τούς Κομμουνιστικο-ΠΑΣΟΚο-Κεντρῲους, ἕως σήμερον, μέ τά ἀνθελληνικά συνθήματά των «ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν». Ἡμεῖς, ὅμως, ὁ λαός τῆς χώρας, ἀνήκομεν εἰς τήν «καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολήν». Ἡ νέα αὕτη ἀνίερος ὑποταγή κατέστη, ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, μέ τόν ὕποπτον κορωνοϊόν των  (τόν βιολογικόν πόλεμόν των μέ σκοπόν τήν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ),[15] τόν ἀμφιβόλου ἀσφαλείας καί ἠθικῆς ἐμβολιασμόν[16] καί τά μέτρα ἀναστολῆς τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, χειρίστη τῆς τοιαύτης τῆς βαρβαρο-Τουρκοκρατίας.

Σήμερον, δέν θά ἠμπορέσουν νά ὑπάρξουν ἥρωες, διότι οἱ Νέο-ἐποχῖται ψευδο-πολιτικοί τῆς χώρας, ὡς ξένοι πράκτορες καί μασόνοι, ἐκτελοῦντες τάς ἐντολάς τῶν ἰδίων Jacobins (Illuminati), διά τῆς σκοταδιστικῆς παιδείας των εἰς τά σχολεῖά μας, διά τῶν ἐγκληματικῶν (ἀμβλώσεων), τῶν ἀνθελληνικῶν καί ἀθέων νόμων (ἐξύψωσαν ἀκόμη καί τήν αἰσχράν διαστροφήν[17] ὡς ἠθικόν μεγαλούργημα καί πολιτικόν των ἐπίτευγμα) καί διά τῆς ἀστυνομικῆς βίας, ἔχουν περιορίσει ὄχι μόνον «ἐπαναστάσεις», ἀλλά καί τήν παραμικράν ἀντίδρασιν, διαμαρτυρίαν καί ἀντίστασιν κατά πάντων τῶν θεοφρόνων «εἰσβολέων» πολιτῶν, καθ’ ὡς καί αὐτήν ταύτην τήν ἀτομικήν ἐλευθερίαν καί πᾶν δικαίωμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ τρέχουσα κοινωνικο-πολιτική κατάστασις (τό κατεστημένον),[18] ὡς ὑπερτάτη δουλεία, δέν δύναται νά ἑορτάσῃ μεγαλοπρεπῶς καί ἀξιοπρεπῶς, ὡς ἐνδείκνυται, ἕν τοιοῦτον μέγιστον γεγονός, τήν διακοσιοστήν ἐπέτειον τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, καθ’ ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ ψευδο-ἡγέται μας ἀποτελοῦν ἐχθρούς τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων καί σκοπός των εἶναι ἡ νέα δουλεία, ἡ κατάργησις τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως (κλείσιμον τῶν ἐκκλησιῶν καί ἀπαγόρευσιν τῆς θείας κοινωνίας),[19] ἡ ὑποταγή τῆς Ἑλλάδος εἰς τούς Μουσουλμάνους τῆς Ἀσίας καί Ἀφρικῆς (ὁ ἀφελληνισμός διά τῶν λαθρομεταναστῶν), ἡ προδοσία τῆς Μακεδονίας καί ἡ ἐπιβολή τῆς παγκοσμίου δουλείας μέ τήν ὑποχρεωτικήν ἀποδοχήν τοῦ «θεοῦ» των, τοῦ ἀντιχρίστου. Πρό ἡμερῶν ἔλαβε χώραν μία τυπική ἐκδήλωσις σημαιοστολισμοῦ, μία στρατιωτική παρέλασις ἄνευ θεατῶν, καί ὡρισμέναι ἐπισκέψεις άντιπροσώπων τῶν τριῶν Εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων (Ἀγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας) κατά τήν περίοδον τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος.

Οἱ ἥρωες τοῦ 1821 ἐθυσιάσθησαν διά νά διατηρήσουν τήν πίστιν μας καί διά νά ἐλευθερώσουν τήν πατρίδα μας μέ τήν ἐκδίωξιν τῶν σφαγέων Μουσουλμάνων ἀπό τήν χώραν καί οἱ σημερινοί πολιτικοί μας τούς προσκαλοῦν καί πάλιν, μέ ἀνοικτά σύνορα τά ἑκατομμύρια τῶν λαθρομεταναστῶν, τούς ὁποίους ἐγκαθιστοῦν εἰς ὅλην τήν χώραν καί τούς ὑποδέχονται κατασκευάζοντες ἑκατοντάδες τζαμιά, ὡς καί τό περιβόητον τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου ὤφειλον νά εἶχον κατασκευάσῃ εἰς τόν χῶρον τοῦτον τό Τάμα τοῦ Γένους (τόν Ναόν τοῦ Σωτῆρος),[20] ὁ ὁποῖος θά ἔπρεπε νά εἶναι ἕτοιμος διά τόν ἑορτασμόν τῶν 200 χρόνων τῆς ἐλευθερίας τῆς χώρας ἀπό τόν Σωτῆρα Χριστόν.[21] Ἡ προδοσία των αὕτη εἶναι ἡ μεγαλυτέρα εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς χώρας μας. Συνεπῶς, ἡ Ἑλλάς εὑρίσκεται ὑπό νέαν κατοχήν,[22] τήν χειρίστην εἰς τήν πεντακισχιλιετῆ πορείαν της καί χρειάζεται μίαν Νέαν Ἐπανάστασιν ἀποτινάξεως τῶν ἐσωτερικῶν (δουλοπρεπῶν ψευδο-πολιτικῶν της)[23] καί τῶν ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν της (διεθνιστῶν ἑωσφορικῶν Illuminati) καί νά καθιδρύσῃ ἕν Ἔθνος ἅγιον, μέ πολιτήν ἡγεσίαν ἀνταξίαν τῆς πολυχιλιετούς μας Ἱστορίας καί τοῦ προορισμοῦ μας.

Τέλος, θά πρέπει, κατόπιν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, νά ἀφυπνισθῇ αὐτός ὁ Νεο-Ἕλληνας καί νά ἀποτινάξῃ τόν Νέον-ραγιαδισμόν. Ἀλλά καί ταυτοχρόνως, νά ἐνισχύῃ τάς ἐνόπλους δυνάμεις του καί νά βελτιώνῃ τήν ἀμυντικήν του ἱκανότητα συνεχῶς. Ἡ βάρβαρος Τουρκία ἀπετέλει, ἀποτελεῖ καί θά ἀποτελῇ πάντοτε τόν μεγαλύτερον ἐχθρόν τῆς Ἑλλάδος, λόγῳ ἐνοχῆς των διά τήν παράνομον κατοχήν τῶν Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν. Οἱ ἀπιστοι οὗτοι σφαγεῖς τῶν Ἑλλήνων[24] (μέ τήν γενοκτονίαν τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, τῆς Σμύρνης, τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῆς Κύπρου) καί πολλῶν ἄλλων λαῶν, εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνοι καί θά πρέπει νά ἀντιμετωπίζωνται μέ πᾶσαν ἐπιφύλαξιν, ἀμυντικά, δυναμικά, μή ὑποχωρητικά καί νά προβάλλωμεν συνεχῶς τά δίκαιά μας, διατηροῦντες διάσπασιν πάσης σχέσεως μέ τούτους, λόγῳ τῆς καθημερινῆς ἀποτραχύνσεως τοῦ ὕπουλου Ἰσλαμιστοῦ πασᾶ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νά κρατήσῃ τάς νομαδικάς πρωτογόνους φυλάς τῆς Τουρκίας ἡνωμένας μέ τόν φόβον, τήν ἀνελέητον βίαν, τήν σκληρότητα, τήν ἱστορίαν τῶν αἱμοσταγῶν Μογγόλων ἡγετῶν καί προγόνων των, Τζένκινς Χάν καί Ταμερλάνου. Οἱ Ἕλληνες, ὡς Ὀρθόδοξοι καί οἱ πλέον πολιτισμένοι καί ὑπό Θεοῦ τετιμημένοι (λόγῳ πίστεως καί ἀρετῆς) ἐκ τῶν λαῶν,[25] οἱ ὁποῖοι ἐκχριστιάνισαν καί ἐκπολίτισαν τόν ὑπόλοιπον πλανήτην, ὀφείλουν νά ἔχουν ἰσχυρούς δεσμούς μέ τά πνευματικά τέκνα τῆς Ἑλλάδος, τήν Ρωσίαν, τήν Ρουμανίαν καί τάς ἄλλας Ὀρθοδόξους χώρας τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. Καλόν Ἀγῶνα, Καλήν Λευτεριάν καί πρό παντός, Γρήγορην Ἐπιστροφήν ἁπάντων τῶν θεοκρίτων Ἑλλήνων εἰς τήν πρό τοῦ 1920 Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσιν.

Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν ἡρωϊκῶν προγόνων μας, τῶν ὁποίων ἡ θυσία καί ἡ πίστις κατέστησαν ἡμᾶς, τούς ἐν πολλοῖς ἀγνώμονας, ἐλευθέρους. «Λύτρωσαι, ὁ Θεός, τόν [Ἑλληνισμόν] ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ.»[26] Ζήτω ἡ Ἑλλάς! Ὁ Θεός καί ἡ Εὐαγγελίστρια μαζί μας!.. 

 

… καί ἡ Ἑκκλησία ἐπρωτοστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ἀγῶνα τῆς Ἀπελευθερώσεως

  

 [1]  “Totum Graecorum est” («Ὅλα εἶναι Ἑλληνικά», All are Greek) [All from Greeks] (Marcus Tullius Cicero, 106 B.C.- 43 B.C.). ]. Ἐπίσης, “Though Greece was conquered, she defeated the conqueror and imported the arts in uncivilized Latium.” (Quintus Horatius Flaccus (65 B.C. - 8 B.C.) [Roman lyric poet Ὅρα, ἀκόμη, Phrases of foreign scholars for Greece, http://diiomnymi.blogspot.com/2013/12/phrases-of-foreign-scholars-for-greece.html

[2] Ὡς κατά τήν Μάχην Ματζικέρτ. Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΟΣ: Ο ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ 11ος  ΑΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΣ  21ος ΤΟΙΟΥΤΟΣ», Ἅγιος Ἀγαθάγγελος Ἐσφιγμενίτης, Ἔτος ΝΑ΄, Τεῦχος 302, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, σς. 24-35.

https://christianvivliografia.wordpress.com/2020/09/15/%e1%bd%81%ce%bc%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%e1%bf%a6-%e1%bc%91%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%e1%bf%a6/ 

[3] “Θεοτόκο, μήτηρ τοῦ παντός, αὐτούς τούς ἀθώους νά λυπηθεῖς, αὐτούς τούς γυμνούς καί ταλαίπωρους˙ αὐτεῖνοι φέρνουν δοξολογίαν εἰς τόν Θεόν καί τήν βασιλείαν του. Νά πρεσβέψεις εἰς τήν παντοδυναμίαν του ν’ ἀναστήσει πίσου τούς γερούς του ναούς, τ’ ἅγια τά μοναστήρια ὁπού  ‘τρωγαν ψωμί οἱ δυστυχισμένοι, ἀφοῦ αὐτά ὅπου ζοῦσαν πολύ ἀδύνατοι ἀπό τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καί ἀπό τούς κόπους τῶν πατέρων, τῶν καλογέρων – δέν ἦταν καπιτσίνοι δυτικοί, ἦταν ὑπερέτες τῶν μοναστηριῶν τῆς ὀρθοδοξίας˙ δέν ἦταν τεμπέληδες, δούλευαν καί προσκυνοῦσαν˙ καί εἰς τόν ἀγώνα τῆς πατρίδος σ’ αὐτά τά μοναστήρια γενόταν τά μυστικο-συμβούλια, συναζόταν τά ὀλίγα ἀναγκαῖα τοῦ πολέμου, καί εἰς τόν πόλεμον θυσίαζαν καί σκοτωνόταν αὐτεῖνοι οἱ περέτεςτῶν μοναστηριῶν καί τῶν ἐκκλησιῶν – τριάντα εἶναι μόνον μέ μένα σκοτωμένοι ἔξω εἰς τούς πολέμους καί εἰς τό κάστρο, τό Νιόκαστρο, καί εἰς τήν Ἀθήνα.» (Ἰωάννης Μακρυγιάννης). Ὅρα, Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ, Μορφωτικό Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 2002, σσ. 164-165.

[4] Ἡ Ἀθωνιάδα Σχολή εἰς τό Ἅγιον Ὄρος ὑπῆρξε μία ἀπό τάς σπουδαίας σχολάς τοῦ Γένους κατά τήν πικράν περίοδον τῆς Τουρκοκρατίας. Ὅρα, «Ὁ Ἐξαίσιος Ἄθωνας στή Ροή τῆς Ἱστορίας του», Βοανεργές, Ἔτος ΙΗ΄, Ἀριθμ. Τεύχους 110, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2020, σσ.24-33.

[5] Ὅρα, Της Πατρίδας χρώματα 1821 - 2021 Αφροδίτη Χαρπαντίδου.

http://elefteriafreedom.blogspot.com/2021/03/1821-2021.html

[6] Ὅρα, Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη, Πέλλα Ἱστορικά. Καθ’ ὡς ἐπίσης, Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη Ὁράματα καί Θάματα, Μορφωτικό Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης,. Ἀθήνα 2002.

[7] Ὅρα, Ἱστορία τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Ἑλληνική Ἀρχειακή Βιβλιοθήκη, 34, Ἐκδόσεις Πελασγός, Ἀθήνα 2003.

[8] Καί ἔχουν τό ἀπύθμενον θράσος, οἱ «φιλοξενούμενοι» οὗτοι εἰς τά ἐδάφη μας, νά διεκδικοῦν τά νησιά μας καί τό Αἰγαῖον, ἐνῷ θέ ἔπρεπε νά φύγουν αἰχυνόμενοι διά τήν πατρίδα των, τάς στέππας τῆς Μογγολίας.Οἱ βάρβαροι οὗτοι καταπατηταί τῆς χώρας μας (τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς) δέν ἔχουν κανέν δικαίωμα ἤ διεκδίκησιν, διότι δέν ἀνήκουν εἰς τήν Μικράν Ἀσίαν καί πολύ περισσότερον εἰς τήν Ἀνατιλικήν Θράκην καί Κωνσταντινούπολιν.

[9] Ὅρα, Roderick Beaton, Greece: Biography of a Modern Nation, U.K.: Penguin Books, 2019.

[10] Ὅρα, Memoirs Illustrating the History of Jacobinism, https://en.wikipedia.org/wiki/Memoirs_Illustrating_the_History_of_Jacobinism

[11] Ὅρα, The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime. https://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html

[12] Ὅρα, John L.H. Keep, Nicholas II, Τsar of Russia, https://www.britannica.com/biography/Nicholas-II-tsar-of-Russia

[13] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἡ Ἀμερικανική Ἐπανάστασις τῆς 3ης Νοεμβρίου 2020», Μετεμορφώθης, 29 Νοεμβρίου 2020,  σσ. 1-8.  http://metemorfothis.blogspot.com/2020/11/3-2020.html

[14] Ὅρα, John N. Kallianiotis, “European Union and the Deception of the Greeks: National Sovereignty and Social Welfare”, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΙΠΕΙΝ, 16 Ἰανουαρίου 2019, σσ. 1-15.

 http://elefteriafreedom.blogspot.com/2019/01/european-union-and-deception-of-greeks.html

[15] Τήν ἐπαναφοράν τῆς θεωρίας τοῦ Thomas Malthus, τήν Malthusian Theory τοῦ 1798.

https://www.britannica.com/biography/Thomas-Malthus 

[16] Ἡ προπαγάνδα ἀπό τά μέσα μαζικῆς παραπληροφορήσεως, διά τόν ἄκρως ἐπικίνδυνον ἐμβολιασμόν, εἶναι συνεχής καί καλῶς σχεδιασμένη ἀπό τούς σατανιστάς Illuminati. Ἀλλά, “These vaccines are experimental and are not covered by Life Insurance companies”. (16, ABC News, March 16, 2021).

[17] Ὅρα, Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νείλου τοῦ Μυροβλήτου, ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΓΔΟΪΤΑΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, Ἀθήνα 2005. Ἀκόμη, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, « διά Νόμου Ἐπιβολή τῆς Ὁμοφυλοφιλίας καί Ἐπερχομένη Ὀργή τοῦ Θεοῦ κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν Μυροβλύτην»,  Christian Vivliografia, July 11, 2013, pp. 1-9. 

http://christianvivliografia.wordpress.com/2013/07/11/%e1%bc%a1-%ce%b4%ce%b9%e1%bd%b0-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85-%e1%bc%90%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%bf%ce%bb%e1%bd%b4-%cf%84%e1%bf%86%cf%82-%e1%bd%81%ce%bc%ce%bf%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%bb/. Ἐπίσης, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἑλληνικόν Κοινοβούλιον καί Ὁμοφυλοφιλία: Αἰσχίστη, ἀλλά καί Ἐσχάτη Νομιμοποιηθεῖσα ὑπό τούτου Ἁμαρτία», Κρυφό Σχολειό, January 8, 2016, pp. 1-3. http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2016/01/blog-post_8.html

[19] Ὅρα, Δημητρίου Σκαρτσιούνη, «Εἶμαι χριστιανὸς ἤ μασκαράς;» Ὀρθόδοξος Τύπος, 31 Μαρτίου 2021, https://orthodoxostypos.gr/%ce%b5%e1%bc%b6%ce%bc%ce%b1%ce%b9-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b1%ce%bd%e1%bd%b8%cf%82-%e1%bc%a4-%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%82/

[20] Ὅρα, TO ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, https://www.noiazomai.net/tamatougenous.html . Ἐπίσης, https://www.fotgrammi.gr/

[21] Ἀλλ’ «Ἐάν μή Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες˙ ἐάν μή Κύριος φυλάξῃ πόλιν [χώραν], εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων.» (Ψαλμ. 126, 1).

[22] «Φύλαξόν με, Κύριε, ἐκ χειρός ἁμαρτωλοῦ, ἀπό ἀνθρώπων ἀδίκων ἐξελοῦ με, οἵτινες διελογίσαντο τοῦ ὑποσκελίσαι τά διαβήματά μου.» (Ψαλμ. 139, 4).

[23] Οἱ πολιτικοί μας ὑπετάχθησαν ἅπαντες εἰς τόν τεκτονισμόν καί συνεπῶς, κατέστησαν πειθήνια ὄργανά του, δοῦλοι καί βεβαίως, ἀνθέλληνες καί ἀντίχριστοι. Αὕτη εἶναι καί ἡ μεγίστη πολιτική κρίσις διά τήν Ἑλληνορθόδοξον πατρίδα μας. Ὅρα, «Εἰς τὰ ἄδυτα τοῦ Σκοτεινοῦ Κόσμου – μόνον μὲ ντοκουμέντα».

https://orthodoxostypos.gr/%ce%b5%e1%bc%b0%cf%82-%cf%84%e1%bd%b0-%e1%bc%84%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%e1%bf%a6-%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%bf%e1%bf%a6-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%bc/

[24] Ὁ Αὐτοκράτορας Μανουήλ Παλαιολόγος (1391-1425)  γράφει διά τούς Τούρκους. «Λόγῳ τῆς “ἀπιστίας”, ποτέ δέν γνώριζαν τί πραγμαυικά σκέφτονταν καί στήν οὐσία καμία συμφωνία μεταξύ τους δέν εἶχε στέρεο ἀντίκρισμα, ἐφόσον οἱ Τοῦρκοι δέν ἔδιναν πίστη, δέν πίστευαν σέ αὐτά τά ὁποῖα συμφωνοῦσαν καί συνεπῶς εἶχαν τήν τάση τῆς ἀναθεώρησης καί τῆς προσβολῆς τους ἀνάλογα μέ τίς χρονικές συγκυρίες ἤ εὐκαιρίες πού παρουσιάζονταν, ὥστε μέσω αὐτῆς νά ἀποκομίσουν ἀκόμη κάτι παραπάνω, ἕνα μεγαλύτερο μερίδιο.» Ὅρα, Συμεωνίδη Ἀλέξανδρου, Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ, Βοανεργές, Ἀρ. Τεύχους 109, Μάϊος-Ἰούνιος 2020, σσ. 48-53.

[25] Ὅρα,  « Ὀρθόδοξοι στό σήμερα μέ ὁμολογιακό φρόνημα», Ἐπισκόπου Γαρδικίου, κ. Κλήμεντος. http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2021/04/blog-post_1.html

[26] Ψαλμός ΚΔ΄ 22.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου