Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Point of view: Η θεραπευτική της πορνείας: Η εγκράτεια και η σωφρ...

Point of view: Η θεραπευτική της πορνείας: Η εγκράτεια και η σωφρ...: Η θεραπευτική της πορνείας ακολουθεί άμεσα τη θεραπευ­τική της γαστριμαργίας στo βαθμό που η πορνεία, όπως και η γαστριμαργία συγκατ...